dr Borislav Borisov

Д-р Борислав Борисов е асистент към Катедрата по славянска филология на Филологическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" Пловдив, България. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема Особености на кодифицирането на българския и чешкия книжовен език през Възраждането. Научните му интереси са в областта историята на книжовните езици, съпоставителното езикознание, социолингвистиката, методиката на обучението по български език, методиката на чуждоезиковото обучение. Води семинарни занятия по практически чешки език и лекционни курсове по история на чешкия език, историческа граматика на чешкия език, синтаксис и стилистика на съвременния чешки език, социолингвистика.

Има една публикувана монография Българският и чешкият книжовен език през възраждането. Особености на кодификацията. София: Издателство "Просвета", 2012. Списък с публикациите може да бъде намерен на следния адрес: http://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg

Подбрана публикации: Българското и чешкото Възраждане в социолингвистичен аспект // Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Plovdiv, 2006; Мисията на възрожденските граматики // VІ Международен балканистичен симпозиум в Бърно. Studia balcanica bohemo-slovaca, VI, svazek 2, Brno 2006; Българските и чешките възрожденски граматики в социолингвистичен аспект // Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, Сегед, 2009; Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането // Българска реч, година ХV, 2009, книга 3; Обучението по български език, или националноезковата перспектива през епохата на Българското възраждане // Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст, Бърно, 2010; Езикът на Българското и Чешкото възраждане – цел, средство, национална идеология // Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София, 2011; Държавата и образователните практики в България и Чехия през Възраждането, или към въпроса за институционалната основа на книжовния език // Власт и кодификация. Пловдив, 2011; Jazyk jako symbol moci (Česká státní hymna ze sociolingvistického hlediska) // Letní škola slovanských (bohemistických) studií. Přednášky a besedy ze XLIV. běhu LŠSS. Brno, 2011; Език – народ – власт, или за националнозиграждащите принципи в българската и чешката химнография (с оглед на българския и чешкия държавен химн) // Българската бохемистика днес. София, 2012; Език и/или идеология – щрихи към  възрожденския контекст на чешкия книжовен език // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив, 2011; Концептът власт и държавните институции // Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Славка Величкова. Пловдив, 2012; Езиковата политика на България в контекста на предстоящите реформи в училищното образование // Славистиката в глобалния свят. Предизвикателства и перспективи. Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2012; Българските държавни институции и политиката в образованието (опитът на тоталитарната държава) // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19 – 21 април 2012. Езикознание. Том I, София, 2012; Езикът и властта (ракурси от миналото и настоящето на езика) // БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ. Пловдив, 2012; Държавните институции и българският език (опитът след 1989 г) // Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. Ročník XXIII, Brno, 4, 2013; Държавните институции и политиката в образованието (опитът на Следосвобожденска България) // Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров. Университетско издателство „Св. Кирил и Методий",  София, 2013; Функционалната грамотност  и действащите държавни образователни изисквания по български език // Eзикови политики в европейски и национален контекст. Пловдив, 2014.